Kursy Kwalifikacyjne

 

Zdobycie dobrego zawodu to szansa dla Ciebie!!!

Kursy Kwalifikacyjne to kształcenie, które kładzie nacisk szczególnie na zdobycie umiejętności i praktycznego podejścia do zawodu.

@ Oferujemy kształcenie e-learning'owe  w części teoretycznej !!!

KURSY KWALIFIKACYJNE TRWAJĄ KRÓCEJ - NACISK POŁOŻONY NA KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNIE  I ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI!!! 

TRWAJĄ ZAPISY NA NOWY KURS:
1. Kurs kwalifikacyjny ( technik elektryk ) - K. 1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

                                                                    K. 2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

2. Kurs kwalifikacyjny ( fryzjer ) -                K.1 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

3. Kurs kwalifikacyjny (technik rachunkowości) -  K.1- Prowadzenie rachunkowości

4. Kurs kwalifikacyjny (obsługa pojazdów samochodowych) - K.1 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5. Kurs kwalifikacyjny (technik spedytor) - K.1 Organizacja i nadzór transportu

6. Kurs kwalifikacyjny ( technik ekonomista) - K.1 - Prowadzenie działalności gospodarczej

7. Kurs kwalifikacyjny (florysta) - K.1 - Wykonywanie kompozycji kwiatowych

8. Kurs kwalifikacyjny (technik logistyk) - K.1 - W organizowanie i monitorowanie przepływu  zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i                                                                     magazynowania. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w systemie zaocznym. To duża oszczędność czasu i krótszy okres nauki!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

Znowelizowane przepisy o Systemie Oświaty obowiązują od 1 września 2012 r., definiują kwalifikacyjny kurs zawodowy jako kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).  Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Zawodowe kursy kwalifikacyjne zastąpią dotychczasowe szkolne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych: szkoły zawodowe dla dorosłych, technika uzupełniające.

Placówki te, jak już wspomniano, zostaną zlikwidowane (ewentualnie zamienione na licea ogólnokształcące dla dorosłych). Pozostaną wprawdzie szkoły policealne, jednak ich oferta adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenie średnie. Poza tym, jak wylicza resort, kształcą one jedynie w 41 spośród 201 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Daleko większy wybór zawodów, a raczej kwalifikacji, mają prezentować kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nad edukacją w systemie formalnym (szkolnym) będą one miały jedną zasadniczą przewagę: zdobycie nowej kwalifikacji będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole. Umożliwi to szybkie przekwalifikowanie się, co z kolei zwiększy szanse na rynku pracy.

Od świadectwa do dyplomu

Podział zawodów na kwalifikacje, z których każda potwierdzana będzie odrębnie, spowoduje zmianę w organizacji egzaminu zawodowego – uczeń będzie zdawał nie jeden, lecz kilka egzaminów zawodowych. Wyjątkiem będą jedynie te zawody, którym odpowiada jedna kwalifikacja. Dlatego od 1 września 2012 r. przez pojęcie „egzamin zawodowy” rozumieć będziemy „egzamin z zakresu jednej kwalifikacji”.

Taki egzamin będzie organizowany zarówno dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, jak i osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. Co istotne, egzaminy będą przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE. Odejście od sesyjnego rytmu zdawania umożliwi cząstkowe potwierdzanie kwalifikacji w toku nauki szkole.

Jedyne zastrzeżenie dotyczy uczniów techników – do egzaminu potwierdzającego ostatnią kwalifikację w zawodzie powinni oni przystąpić nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki. Egzamin będzie też można zdać po zakończeniu szkoły – na zasadach dotyczących egzaminów eksternistycznych.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, otrzyma od organizatora zaświadczenie potwierdzające odbycie wszystkich zajęć. Następnie będzie mogła przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, przeprowadzanego przez o.k.e.

Uzyskanie świadectwa o nabyciu kwalifikacji to pierwszy krok do dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Dyplom otrzyma osoba, która:

  • posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia – wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie; wynika to stąd, że technika, szkoły zawodowe kształcą w innych zawodach,
  • zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie

Rozszerzenie oferty szkół o formy kursowe to pomysł na integrację szkolnych i pozaszkolnych form nauczania, a także bardziej efektywne wykorzystanie posiadanej przez szkoły kadry pedagogicznej i zaplecza techno-dydaktycznego. Zajęcia kursowe obejmowałyby bowiem kwalifikacje należące do tych zawodów, w których kształci szkoła.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe- przykład

Absolwent, który ukończy szkołę jako wyuczony elektryk, ale nie będzie mógł znaleźć dla siebie miejsca w tym zawodzie, będzie miał szansę dołożyć do swojego portfolio nową kwalifikację (np. K2 z zawodu elektromechanika) także po ukończeniu szkoły – do tego służyć będą kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w formach pozaszkolnych.

Zasady rekrutacji:

brak egzaminów wstępnych,
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisie poprosimy o:

oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci uzyskują:

zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.


trwa ładowanie treści...